DEWAN SYURO PKB JAWA TENGAH

Ketua                    : K.H. Munif M. Zuhri
Wakil Ketua           : K.H. A. Badawi Basyir
Wakil Ketua           : K.H. Zaenal Arifin Maksum
Wakil Ketua           : K.H. Muhammad Roghib Mabrur
Wakil Ketua           : K.H. M. Najib Hasan
Wakil Ketua           : K.H. Moh. Maftuh Ma’shoem
Wakil Ketua           : K.H. Yazid Mahfudz
Wakil Ketua           : H. Jamal Yazid, M.Si.
Wakil Ketua           : K.H. Syaefuddin Zuhri Muslim Imampuro
Wakil Ketua           : H. Ali Hanan Miftah
Wakil Ketua           : K.H. Muh. Haidar Muhaimin Gunardo
Wakil Ketua           : K.H. Muzakka Ihsan
Wakil Ketua           : H. Kholiq Arif
Wakil Ketua           : K.H. Baqoh Arifin
Wakil Ketua           : K.H. Ali Nurudin

Sekretaris             : K.H. Alamuddin Dimyati Rois
Wakil Sekretaris    : Mahfudz Ahmad
Wakil Sekretaris    : K.H. Zaenal Arifin
Wakil Sekretaris    : K.H. M. Ali Mahsun, M.Ag.
Wakil Sekretaris    : K.H. Jamaluddin Ahsan
Wakil Sekretaris    : K.H. Muhammad Mufidz M. D.
Wakil Sekretaris    : K.H. Musyaffa’ Zain

Anggota                : K.H. Tamam Shoimuri
Anggota                : K.H. Subkhi Najmuddin
Anggota                : Habib Sholeh Al Attos
Anggota                : K.H. Mansur Tarsudi
Anggota                : K.H. Imam Munhasir
Anggota                : K.H. Abd. Ghoffar
Anggota                : K.H. Imron Khudlori
Anggota                : K.H. Harir Muhammad
Anggota                : K.H. Syamsul Maarif
Anggota                : K.H. R. Abdul Hakim
Anggota                : K.H. M. Dhakwan Ambara
Anggota                : K.H. Abdul Hamid
Anggota                : H. Musaddad Bikri
Anggota                : Nyai Hj. Hidayah Maftuhin
Anggota                : H. Cholidi Ibhar, M.A.
Anggota                : K.H. Romli
Anggota                : Nyai Hanifah Syarofudin
Anggota                : K.H. Faqih Ghozali